หมวดหมู่: โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)

วันที่ 7 – 8 ส…

โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

วันที่  4-5 กันยายน …

โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ปีการศึกษา 2566วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน  ค.ศ. 2023ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1  ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ (อาคาร 75 ปี)  จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผล-ประเมินผลแนวใหม่ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

กลุ่มที่ 1  โซน…

You missed