หมวดหมู่: โครงการ

การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Active Learning
โดยใช้ Google Workspace for Education
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
(โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการผลิตสื่อ)
วันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(การประชุมผ่านระบบ ZOOM)

You missed