ผู้เขียน: Alexray

โครงการรีทรีตกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ และผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
หัวข้อ “ถ้าเรารักซึ่งกันและกัน… เราก็เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์” ยอห์น 13 : 35
ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
และการบรรยายพิเศษจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎหมายสำคัญในการบริหารโรงเรียน
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
ณ โรงแรมเดอะแซงชัวรี่ พระตำหนัก พัทยา (The Sanctuary Phratamnak Pattaya) จังหวัดชลบุรี

การอบรมโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารใหม่ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม ค.ศ.2022 ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการประชุมสัมมนา หัวข้อ “การบริหารจัดการศึกษายุคใหม่ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนและการบริหารจัดการการเงินเพื่อความอยู่รอดในยุควิถีใหม่ (Next Normal) ” โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022ณ ห้องนมัสการ ชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

25 พฤษภาคม 2022
เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานการประชุมหารือ ระหว่างผู้แทนจากสภาคริสตจักรสากลปฏิรูป (WCRC) กับ คณะกรรมการ ท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย หารือการจัดประชุมสมัชชา สภาคริสตจักรสากลปฏิรูป สมัยสามัญครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2025 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ

ผลการประชุมวันนี้กำห…

การประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2022
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ (ประชุม Zoom)

You missed