Top Tags
  Latest Story
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยค่ายภาษาอังกฤษการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023<strong>แผนพลิกฟื้นโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน</strong><strong> </strong><strong>มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย </strong><strong></strong><strong>โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำสำหรับรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้บริหาร</strong>โครงการรีทรีตอนุศาสก และทีมศาสนกิจ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565<strong>โครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรผู้นำทางการศึกษา </strong><strong></strong>

  Main Story

  Today Update

  You Missed

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  ค่ายภาษาอังกฤษ
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)
  โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566
  โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”
  โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023