OEM CONFERENCE ROOMS FACILITIES

Location, Dimension, and Facilities.

Address : 10 Ratanakosin Road, Muang Distrct,

Chiang Mai 50000

Telephone : 053-242558, 243782

Fax : 053-247103

Websites : www.oemcct.info

E-mail : oemcct@yahoo.com   oemcct@hotmail.com

You Missed

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ค่ายภาษาอังกฤษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ   โครงการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (CSST : CCT School Standard Test)
โครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระยะที่ 2 (Equipping Phase)  ปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ และ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน”
โครงการประชุมสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 02/06/2023